Samværs- og ordensregelement

Elever, foreldre og medarbeidere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes trivsel. Alle har rett til å føle seg trygge i skolemiljøet.

Alminnelig god oppførsel innebærer å ha omsorg for og ta hensyn til andre mennesker og til omgivelsene. Dette gjelder også måten vi snakker og tiltaler hverandre på.

For de ulike trinn og bygninger kan det gjelde enkelte egne regler. Dette gjelder spesielt videregående trinn (se elevhåndboka).

Rettigheter og plikter

Som elev ved Steinerskolen på Hedemarken har jeg rett til:

 • å bli møtt med vennlighet og respekt,
 • å kunne føle meg trygg på skolen,
 • å få hjelp og veiledning i faglige og personlige spørsmål,
 • å få arbeidsro,
 • å få ha sakene mine i fred,
 • å få uttale meg før sanksjoner blir pålagt (Opplæringsloven § 2-9, fjerde ledd. Del 2 om konsekvenser).

Som elev ved Steinerskolen på Hedemarken har jeg plikt til:

 • å møte i rett tid til undervisningen og til avtaler eller arrangementer i skoletiden,
 • å vise hensyn og respekt overfor medelever og alle medarbeidere ved skolen,
 • å respektere tilsnakk fra skolens medarbeidere,
 • å vise respekt for undervisningen og bidra til arbeidsro i timene,
 • å holde orden på egen arbeidsplass og bestrebe meg på gode arbeidsvaner,
 • å vise respekt for skolens og medelevenes eiendom og materiell,
 • ikke å la lek eller aktiviteter på noe vis gå ut over andre,
 • å overholde ilagte sanksjoner (manglende overholdelses kan føre til at nye sanksjoner ilegges),
 • å ha gjort hjemmelekser og ha med det som trengs til skolearbeidet,
 • å utføre pålagte oppgaver (f.eks. individuelle og felles ordensoppgaver),
 • å behandle skolens materiell og annet utstyr på en forsvarlig måte.

Regler

 • Mobbing, utestenging eller annen krenkende adferd tolereres ikke.
 • Hvis noen volder skade på skolens eller andres eiendom, har vedkommende ansvar for at det rådes bot på skaden. Det samme gjelder forsøpling av skolens område og bygninger.
 • Steinerskolen på Hedemarken er en røykfri skole. Følgelig har ingen lov til å røyke på skolens område eller nærområder (f.eks. bussholdeplasser), verken i skoletiden eller ved arrangementer utenfor skoletiden.
 • Alle må vise hensynsfull opptreden på bussholdeplass og buss og holde seg til gjeldende regler.
 • I skoletiden skal elevene holde seg innenfor skolens område (10. kl. og videregående elever er unntatt fra denne regelen).
 • Først fra 5. klasse kan elevene sykle til skolen uten å ha følge med voksne.
 • Snøballkasting er bare tillatt på anvist sted.
 • Godteri (og lignende) er ikke tillatt i skoletiden.
 • Bruk av elektronisk utstyr i skoletiden er kun tillatt hvis det er direkte tilknyttet undervisningen. Fra og med 8.klasse er det lov til å lytte til musikk med øretelefoner i friminutt og midttimer. Fra og med 1.videregående er det lov til å benytte PC, etter reglene i elevhåndboka. Mobiltelefoner skal være slått av i undervisningstiden.
 • Det er ikke tillat å gjøre bilde- eller lydopptak uten skolens samtykke.

Konsekvenser av brudd på ordens- og samværsregler

Konflikter søkes løst på lavest mulig nivå. Unntak er straffbare handlinger hvor politiet vil bli kontaktet, og mobbing hvor ledelsen skal trekkes inn. Ved mobbing følges skolens handlingsplan.

Konsekvenser:

 • Påtale og eventuelt anmerkning fra lærere eller andre medarbeidere ved skolen. Eleven plikter å rette seg etter slik påtale.
 • Samtale med klasselærer.
 • Skriftlig melding i form av brev som fremvises hjemme og forevises på skolen neste dag i undertegnet stand, eller telefonkontakt mellom skole og hjem. For ungdomstrinnet gjelder regelen om at dersom en elev får 3 eller flere anmerkninger i løpet av en uke vil hjemmet underrettes i brevs form.
 • Samtale med trinnleder/daglig leder
 • Møte mellom skole, elev og hjem.
 • Elektronisk utstyr som brukes uten tillatelse, vil bli inndratt og må hentes på hovedkontoret ved skoledagens slutt.
 • Elever som blir tatt i fusk ved prøve, plagiat i skriftlige innleveringer eller i å levere andres arbeider som sine egne, vil få prøven og/eller det skriftlige arbeidet underkjent. Fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevens vurdering i oppførsel.

Før følgende sanksjoner/refsingstiltak settes i verk har eleven rett til å få uttale seg til den som iverksetter dem:

 • Skriftlig advarsel fra lærer/daglig leder
 • Nedsatt vurdering i orden og/eller oppførsel ved gjentatte brudd på ordens- og samværsreglene. Skolen skal snarest mulig varsle elev og foresatte om fare for nedsatt vurdering i orden og/eller oppførsel. Alvorlige forseelser kan føre til nedsatt vurdering i orden – eller oppførsel uten varsel.

Utvisning fra skolen. Ved grove brudd på reglementet, kan en elev i grunnskolen iflg. Opplæringsloven § 3-8 utvises i opptil 3 dager. Elever på videregående trinn kan utvises i opp til 5 dager. Utvisning for lengre tid eller tap av rett til skoleplass kan bare skje på grunnlag av et fylkeskommunalt vedtak (Privatskolelova § 3-10). Utvisning og tap av skoleplass er enkeltvedtak som omfattes av forvaltningsloven og gir klageadgang. Bortvisning fattes av daglig leder.

 • Lærerne på ungdomstrinnet har rett til å bortvise fra en time eller en undervisningsøkt avgrenset opp til to klokketimer.
 • Ved mistanke om straffbare handlinger som besittelse eller bruk av rusmidler, kan daglig leder uten varsel, i samarbeid med politiet, godkjenne søk med hund.

Steinerskolen på Hedemarken

Vedtatt av styret for Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken

24. november 2010

Om grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel § 3-5 i forskrift til opplæringslova

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd

Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.

I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s